3d电影网

3d电影网

《本经》主五内邪气,周痹风湿,轻身不老,取其甘淡化热,苦寒散湿,湿散则痹着通,化热则五内安。诸鸭涎治谷麦芒入喉及小儿痉风反张,滴之即消。

 血热生风,齿颊肿痛,为末擦之,烧过揩牙永无牙疾。治诸肿毒痔漏,制蜈蚣、蝎虿诸毒,研烂涂之,取其解热消毒之功耳,其形尖小而缘桑上者谓之缘桑蠃。

发明橘禀东南阳气而生,故以闽粤者最胜。不可见火,见火则腥臊难服。

 《肘后》治发落不生。庚午秋间,汉川友人客于邗上,假馆小斋,业工医术。

根见发明桑根白皮泻肺气之有余,止嗽而能利水。 苦酸咸寒,无毒。

然牝户与谷道连合为一,虽用生筋缝熨,其孔较牡者大而且长,以此辨之最为有据。内容:辛甘大温,无毒。

Leave a Reply