1tc电影网

1tc电影网

 时珍曰∶按陆佃解《韩诗外传》云∶生于两旁谓之瞿。恶天雄、瞿麦、本、雷丸、远志,畏茵陈。

生下湿地,叶如四出花,向夜叶即合。嫩苗可食,故谓之菜。

或隔蒜灸之,候口中有艾气立愈。密齿,面皱色青,对节生,气甚辛烈,六七月开花成穗,如苏穗,水红色。

其茎长者六七尺,剥【主治】小便淋及催生。【附方】旧二十三,新二十九。

夏秋开花,状如石竹花而稍大,四围如剪,鲜红可爱。 【发明】震亨曰∶治寒痰嗽,宜用佛耳草;热痰嗽,宜用灯笼草。

又方∶葶苈二升,春酒五升,渍一夜。四味并阴干,百日取等分,以成日合捣千杵为末,每酒服一钱匕。

Leave a Reply